Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

 • Personelimizin tam katılımı ve tedarikçilerimiz ile sürekli işbirliği içerisinde, müşterilerimize kaliteli, ucuz ve zamanında ürün teslim ederek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
 • Personel / Tedarikçi ve müşteri ilişkilerinde açık ve anlaşılır iletişimin kurulmasını sağlamak, ekip çalışmasını etkin hale getirmek,
 • Şirketimiz çalışanlarının KYS, ÇYS ve İSG çalışmalarına katılımı, iş ve kişisel gelişimlerine yönelik gerekli eğitimleri almalarını sağlamak ve süreklilik kazandırmak,
 • Entegre Yönetim Sistemini sürekli değerlendirerek, sistemin etkinlik ve verimliliğini geliştirmek
 • Yasal Şartlara ve Entegre Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Üretim faaliyetlerimizi; doğal ve sosyal çevrenin kirlenmesini önleyerek, yükümlü olduğumuz yasal şartlara uyarak ve çevre boyutlarını her aşamada dikkate alarak gerçekleştirmek,
 • Üretimi gerçekleştirirken, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanmak,
 •  Her yeni proseste çevreyi koruma ve kirliliği önlemede sürekli iyileştirme amacıyla gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir ortam bırakmak,
 • Kaynaklarımızı en az fire oluşturacak şekilde kullanarak, milli servet kaybını ve kaynakların bilinçsizce tüketimini önlemek,
 • Atıklarımızı, geri kazanımını sağlamak amacıyla sınıflandırarak bilinçsizce çevreye salınmasını önlemek,
 • Kalite, Çevre, İSG ve Enerji Yönetim sistemi amaç ve hedeflerini sürekli gözden geçirerek devamının sağlanması için faaliyetlerde bulunmak,
 • Faaliyetlerimizi; çalışanlarımız, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz ve kuruluşumuz çatısı altındaki tüm bireyler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayacak şekilde yürütmek,
 • Üretimi gerçekleştirirken, güvenlik düzeylerini en üst düzeyde tutarak olası riskleri en aza indirgemek,
 • Sistem ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara ve müşterilerimizin belirlediği diğer şartlara ya da düzenlemelere uyarak faaliyetlerimizi sürdürmek,
 • Kurulan bu Entegre Yönetim Sisteminden ve Politikamızdan ilgili tarafların da haberdar olmasını ve katılımını sağlayarak sürekli iyileştime ile ilgili faaliyetlerde bulunmak.
 • Vizyon ve Stratejimize uygun olarak belirlediğimiz, yürüttüğümüz tüm süreçlerde, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk kriterlerini dikkate alarak, EN ISO 50001 Enerji yönetim sistemi gerekliliklerine uygun çalışmaları desteklemektedir.
 • Şirketimiz, Enerji maliyeti ve tüketimlerinde oluşabilecek artış nedeniyle süreçlerin aksamasını engellemek için; enerji maliyetlerini düşürecek, verimliliği arttıracak projeler ve yöntemler kullanarak, bu hedefler doğrultusunda gerekliliklere uygun çalışmalar yürütmektedir.
 • Sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Enerji Yönetim Sistemi, tüm süreçlerin enerji performansı tasarruf ve verimliliği üzerine kuruludur, Enerji Yönetim Sistemi tüm çalışanları kapsamaktadır.
 • Bu taahhüdünü yerine getirmek için;
 • Daima yasal gerekliliklere uymayı, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmeyi, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumayı,
 • Faaliyetlerinde enerji verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymayı. Yönetimin kaynak desteği ile hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi süreçlere adapte etmeyi, bireysel ve bölüm bazlı başarıları takip ederek ve ödüllendirmeyi,
 • Proses, tesis, ekipman ve hizmetlerin enerji verimlilik esasına göre tasarlanması ve satın alınmasını destekleyen bilgilerin kullanılabilirliğini sağlamayı,
 • Şirket personelini enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi, gerekli gördüğü durumlarda, Akademik ve Profesyonel destek almayı ve enerji tasarrufu girişimlerinde devlet kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ortaklıklar kurmayı,
 • Tedarikçilerimizin üretimlerinde, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamayı ve
 • Yukarıda bahsedilen EYS Yönetim Sistemi Politikamızı düzenli olarak gözden geçirerek gerekirse gelişmeler ışığında güncellemeyi,
  TAAHHÜT EDERİZ.
 
Berkut ÇEVİK
Genel Müdür